Jadwal Dokter Hari Selasa, 23 Oktober 2018Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Lisa Safira, SpA 07:30 09:00
dr. Ari Mulyani, SpA 09:00 12:00
dr. Amin Husni, SpA 10:00 12:00
dr. Lisa Safira, SpA 13:00 15:00
dr. Denok Anjani, M.Kes, SpA 15:00 17:00
dr. H. M. Arif Nasution, SpA 16:00 19:00
dr. Arif Budiman, SpA 19:30 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Sutomo Marsimin, SpB 08:00 12:00
dr. Aseanne Femelia R, SpB 08:00 11:00
dr. M. Minanul Hakim, SpB 13:00 15:00
dr. Sutomo Marsimin, SpB 16:00 18:00
dr. M. Minanul Hakim, SpB 19:25 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
M. Syifa, AM.Fis 08:00 12:00
Septiani Irawati, Sst.Ft 14:00 19:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
drg. Agusnidar 09:00 15:00
drg. Nurul 09:00 15:00
drg. Apul Dina Fauziah 14:00 17:00
drg. Indah 16:00 19:00
drg. Rosalina 18:00 22:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Rony M Santoso, Sp.JP (K), FIHA 16:00 19:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Usep Priatna, SpOG 10:00 15:30
dr. M. Saiful Bahri ,SpOG 10:00 12:30
dr. Akhmad Khalif, SpOG 17:00 19:00
dr. Azrul Noor, SpOG 20:00 22:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Caroline, SpKK 08:00 11:00
dr. Martha Saulina, SpKK 17:00 19:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Daisy S Thamrin, SpM 07:30 13:00
dr. Rezaldi Pratama, SpM 13:00 16:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Pandu Anugrawan, SpOT 14:00 15:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Andy Nazarudin, SpP 10:00 12:30
dr. Prasetyo Hariadi, SpP 16:00 18:00
dr. Andy Nazarudin, SpP 19:00 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Lola Ginawati, SpPD 08:00 15:00
dr. Lola Ginawati, SpPD 19:00 22:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Iskandar, SpKFR 15:00 18:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Yelli Amalia, Sp.S 09:00 12:00
dr. Susi Nastuti, SpS 12:00 14:30
dr. Melfa L Toruan, SpS, M.Si, 16:00 19:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Irawati, SpTHT 08:00 10:00
dr. Irawati, SpTHT 08:00 10:00
dr. Irawati, SpTHT 19:00 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Ilhandi Oetama, SpU 14:00 16:00
dr. Vinny Verdini, SpU 16:00 17:30