Jadwal Dokter Hari Senin, 21 Mei 2018Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Denok Anjani, M.Kes, SpA 09:00 11:30
dr. Denok Anjani, M.Kes, SpA 12:00 13:30
dr. Amin Husni, SpA 14:00 15:00
dr. Ari Mulyani, SpA 14:00 17:00
dr. H. M. Arif Nasution, SpA 15:00 17:00
dr. Arif Budiman, SpA 20:00 22:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Vini Muslimov S P, Sp.BM 07:30 10:30
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Sutomo Marsimin, SpB 08:00 00:00
dr. Aseanne Femelia R, SpB 09:00 11:00
dr. Sutomo Marsimin, SpB 16:00 18:00
dr. M. Minanul Hakim, SpB 20:30 00:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
M. Syifa, AM.Fis 08:00 12:00
Septiani Irawati, Sst.Ft 14:00 19:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
drg. Agusnidar 15:00 00:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. M. Saiful Bahri ,SpOG 10:00 12:30
dr. Dwiyana Ruspianti, SPOG 15:00 17:00
dr. Herman Fikri, SpOG 16:30 19:00
dr. Rizky Azenda, SpOG 19:00 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Estu Ratnangganajati, SpKK 09:00 11:00
dr. Martha Saulina, SpKK 13:30 15:00
dr. Isnada Putriani S,SpKK 16:00 18:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Daisy S Thamrin, SpM 07:30 13:30
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Pandu Anugrawan, SpOT 14:00 15:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Tintin Martini, Sp.P 17:00 00:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Maya Wuninggar, SpPD 08:00 10:30
dr. Maya Wuninggar, SpPD 16:00 22:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Rina Katharina, SpKFR 15:00 18:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Susi Nastuti SpS 09:00 12:00
dr. Yelli, Sp.S 13:00 15:00
dr. Melfa L Toruan, SpS, M.Si, 18:00 20:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Agus Rianil, SpTHT 08:00 11:00
dr. Irawati, SpTHT 12:00 14:30
dr. Irawati, SpTHT 14:30 15:30
dr. Hafifah, SpTHT 17:00 20:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Ilhandi Oetama, SpU 13:00 00:00