Jadwal Dokter Hari Sabtu, 15 Desember 2018Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Amin Husni, SpA 08:00 12:00
dr. Arif Budiman, SpA 12:00 14:00
dr. Ari Mulyani, SpA 17:00 19:00
dr. Amin Husni, SpA 18:00 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Flora Agustina, Sp.BA 07:00 09:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
drg. Anggraeny Putri, Sp.BM 15:00 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Aseanne Femelia R, SpB 08:00 11:00
dr. Sutomo Marsimin, SpB 08:00 12:00
dr. M. Minanul Hakim, SpB 13:00 15:00
dr. Sutomo Marsimin, SpB 16:00 19:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
M. Syifa, AM.Fis 08:00 12:00
Septiani Irawati, Sst.Ft 14:00 19:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
drg. Agusnidar 09:00 19:00
drg. Apul Dina Fauziah 19:30 21:30
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Ade widyastuti Sp.JP. FIHA 09:00 12:00
dr. Ade widyastuti Sp.JP. FIHA 09:00 12:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Dwiyana Ruspianti, SPOG 09:00 11:00
dr. Usep Priatna, SpOG 10:00 11:00
dr. Akhmad Khalif, SpOG 17:00 19:00
dr. Azrul Noor, SpOG 20:00 22:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Isnada Putriani S,SpKK 14:00 16:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Helda Puspitasari, SpM 08:00 12:00
dr. Aida, SpM 15:00 18:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Andy Nazarudin, SpP 10:00 12:30
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Maya Wuninggar, SpPD 10:00 16:00
dr. Rizki Perdana, SpPD, KPTI 16:00 18:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Susi Nastuti, SpS 10:00 13:00
dr. Melfa L Toruan, SpS, M.Si, 10:00 13:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Irawati, SpTHT 07:00 10:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Vinny Verdini, SpU 13:00 15:00