Jadwal Dokter Hari Rabu, 28 Februari 2024Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Ari Mulyani, Sp.A 08:30 13:00
dr. Denok Anjani, M.Kes, SpA 12:00 14:00
dr. Amin Husni, SpA 14:00 16:30
dr. Arif Budiman, Sp.A(K) Neonatologi 18:00 20:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Budi Pratama, Sp.AN 13:00 15:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Yasminda Kaniputri, Sp.BA 10:00 13:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Michael Norman, Sp.Bs 19:00 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Sutomo Marsimin, SpB 08:00 13:00
dr. Aseanne Femelia R, Sp.B 09:00 11:00
dr. M. Wisuda Riswanto, SpB 16:30 18:30
dr. M. Minanul Hakim, Sp.B 19:30 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
M. Sjifaa, FTR, SKM 11:00 16:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
drg. Rosalina C. Haberham, P.Hd 10:00 13:00
drg. Agusnidar 17:00 20:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Ade widyastuti Sp.JP. FIHA 09:00 16:30
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Farida Mansyur, Sp.OG 09:00 12:00
dr. M. Saiful Bahri ,Sp.OG 09:00 13:00
dr. Dwiyana Ruspianti, Sp.OG 15:00 17:00
dr. Herman Fikri, Sp.OG 17:00 19:00
dr. Akhmad Khalif, Sp.OG 18:30 20:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Yenny Yan Saputra, Sp.KJ 10:00 12:00
dr. Jans Juliana Sp.KJ 14:00 16:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
drg. Sila Happy Muriana, SpKG 08:00 15:30
dr. Feliana Dwi Atika, Sp.KG 16:00 20:00
drg. Harris Rahmadi, SpKG 17:00 21:30
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Estu Ratnangganajati, Sp.KK 11:30 13:30
dr. Martha Saulina, Sp.KK 14:00 16:00
dr. Isnada Putriani S,Sp.KK 15:00 17:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Helda Puspitasari, Sp.M, MD, FICS 08:00 13:00
dr. Rezaldi Pratama, SpM 13:00 16:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Pandu Anugrawan, Sp.OT, AIFO-K,FIPP 14:00 15:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Herman Suryatama, Sp.P 11:00 13:00
dr. Prasetyo Hariadi, Sp.P 16:00 18:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Lola Ginawati, Sp.PD,FINASIM 09:00 12:00
dr. Maya Wuninggar, Sp.PD,FINASIM 14:00 17:00
dr. M. Imanudin Nasution, Sp.PD 18:00 21:30
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Rina Katharina, SpKFR 15:00 17:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Susi Nastuti, SpS 09:00 14:00
dr. Susi Nastuti, SpS 15:00 17:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Irawati, Sp.THT-KL 07:00 10:00
dr. Irawati, Sp.THT-KL 13:30 15:00
dr. Hafifah, Sp.THT-KL 16:30 18:30
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Arie Asnafi, Sp.U 09:00 13:00
dr. Ilhandi Oetama, Sp.U 14:00 17:00