Jadwal Dokter Hari Rabu, 27 September 2023Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Ari Mulyani, SpA 08:30 13:00
dr. Denok Anjani, M.Kes, SpA 12:00 14:00
dr. Amin Husni, SpA 14:00 16:30
dr. Arif Budiman, SpA 16:00 18:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Budi Pratama, SpAN 13:00 15:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Michael Norman, Sp.Bs 19:00 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Sutomo Marsimin, SpB 08:00 13:00
dr. Aseanne Femelia R, SpB 09:00 11:00
dr. M. Wisuda Riswanto, SpB 16:30 18:30
dr. M. Minanul Hakim, SpB 18:30 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
M. Syifa, AM.Fis 11:00 16:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
drg. Rosalina 10:00 13:00
drg. Apul Dina Fauziah 13:00 15:00
drg. Agusnidar 17:00 20:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Ade widyastuti Sp.JP. FIHA 09:00 14:30
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. M. Saiful Bahri ,SpOG 09:00 13:00
dr. Farida Mansyur, SpOG 09:00 11:00
dr. Dwiyana Ruspianti, SPOG 15:00 17:00
dr. Herman Fikri, SpOG 17:00 19:00
dr. Akhmad Khalif, SpOG 18:30 20:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Yenny Yan Saputra, Sp.KJ 10:00 12:00
dr. Jans Juliana Sp.KJ 15:00 18:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
drg. Sila Happy Muriana, SpKG 08:00 16:00
dr. Feliana Dwi Atika, SpKG 16:00 20:00
drg. Harris Rahmadi, SpKG 17:00 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Aulia Rahman, Sp.DV 07:00 10:00
dr. Estu Ratnangganajati, SpKK 11:30 13:30
dr. Martha Saulina, SpKK 14:00 16:00
dr. Isnada Putriani S,SpKK 15:00 17:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Helda Puspitasari, SpM 08:00 13:00
dr. Rezaldi Pratama, SpM 14:00 16:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Pandu Anugrawan, SpOT 14:00 15:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Herman Suryatama, SpP 11:00 13:00
dr. Prasetyo Hariadi, SpP 16:00 18:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Lola Ginawati, SpPD,FINASIM 09:00 15:00
dr. Maya Wuninggar, SpPD 14:30 22:00
dr. M. Imanudin Nasution, SPPD 18:00 21:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Rina Katharina, SpKFR 14:30 16:30
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Susi Nastuti, SpS 09:00 12:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Irawati, SpTHT 08:00 10:00
dr. Irawati, SpTHT 13:30 15:00
dr. Hafifah, SpTHT 16:00 18:00
Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
dr. Arie Asnafi, Sp.U 09:00 12:00
dr. Ilhandi Oetama, Sp.U 13:00 16:00